ייעוץ נדל"ן

לתיאום פגישה

מס רכישה בגין רכישת דירת מגורים

בס"ד

מס רכישה בגין רכישת דירה

כל עסקה במקרקעין מחויבת בדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין וזאת בתוך 30 יום מביצוע העסקה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 ¹.

גובה והיקף מס הרכישה בגין רכישת הדירה, משתנה בהתאם למספר הנכסים בהם מחזיק הרוכש ובהתאם לטיב העסקה.

רכישת דירה יחידה:

ככל ואין ברשות הרוכש דירות כלל, וככל והדירה עונה על ההגדרה "דירת מגורים" – בין היתר, דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, לרבות רכישת דירה מקבלון, אזי גובה מס הרכישה יהא בהתאם למפורט מטה (גובה המס נכון ליום 16.1.19 ועד ליום 15.1.2020).

  • שווי רכישת הדירה עד לסכום של 1,696,750 ₪ – יזכה את הרוכש בפטור מלא ממס רכישה.
  • על ההפרש שבין סך של 1,696,750 ₪ ועד לסך של 2,012,560 ₪ – ישולם סכום של 3.5%
  • על ההפרש שבין סך של 2,012,560 ₪ ועד לסך של 5,192,150 ₪ – ישולם סכום של 5%
  • על ההפרש שבין סך של 5,192,150 ₪ ועד לסך של 17,307,170 ₪ – ישולם סכום של 8%
  • על ההפרש העולה על סך של 17,307,170 ₪ – ישולם סכום של 10%

סייגים להגדרת "דירה יחידה":

יצוין כי אם ברשות הרוכש זכויות בדירת מגורים נוספת אשר אינן עולות על שליש וכאשר מדובר בדירה שהתקבלה בירושה – אינן עולות על מחצית או זכויות בדירה נוספת אשר מושכת בשכירות מוגנת, אזי הזכויות לא תיחשבנה כ"דירה נוספת" והרוכש יהא זכאי לחיוב בהתאם למדרגות רכישת דירה יחידה.

זאת ועוד, מי שברשותו זכויות בדירה נוספת וימכור אותה בתוך 18 חודשים, הרי שיהא זכאי גם הוא לדיווח לפי מדרגות דירה יחידה.

גובה מס הרכישה בעת רכישת "דירה נוספת":

כאשר ברשות פלוני קיימת "דירת מגורים", אזי לא יחולו עליו מדרגות דירה יחידה המנויות לעיל, אלא יחולו עליו מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" בהתאם למפוקט מטה (נכון ליום 16.1.19 ועד ליום 15.1.2020):

  • כאשר מחיר הדירה הנרכשת עומד על סך של עד 5,194,225 ₪ – גובה המס יהא 8% על כל סכום הרכישה.
  • על ההפרש העולה על סך של 5,194,225 ₪ – גובה המס יהא 10%.

*הערה: יש לשים לב כי מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק.

סייגים כללים:

בנוסף לאמור לעיל, ישנם מקרים בהם הרוכש יזכה לחישוב מס רכישה מופחת מופחת וזאת מכח הטבות המוקנות בחוק.

קיים מס מופחת, בין היתר עבור נכה, עיוור, בן למשפחה שכולה, עולה חדש וזאת על פי הוראות תקנות 11 ו-12 להוראות תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה (מס רכישה).

זאת ועוד, בהתקיים התנאים המנויים בדין בהעברה ללא תמורה, בעת קבלת מתנה ישולם סכום מס רכישה בגובה של 1/3 מהסכום המלא, אלמלא נעשתה עסקת מתנה/ העברה ללא תמורה.
ראוי לבחון כל מקרה לגופו ולקבל ייעוץ פרטני בדבר כל רכישה.

מחשבון/ סימולטור מס רכישה

לנוחותכם, מצ"ב קישור למחשבון/סימולטור מס רכישה של אתר "רשות המסים".

ניתן להזין את כלל הנתונים ולבחון את גובה מס הרכישה המדויק. יש לודא כי כלל הנתונים נכונים ומדויקים. שומה סופית תיקבע אך ורק על ידי משרדי מיסוי מקרקעין.

מאמר זה נכתב על-ידי עורכת דין שירן גוילי-דהן, משרד עורכי דין למקרקעין בראשון לציון.

 

¹ ראה: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/276_002.htm

² ראה: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/276_019.htm#Seif29

שתפו מאמר זה

לפרטים התקשרו 052-5488851 או השאירו פניה​

052-5488851 | ייעוץ משפטי

דילוג לתוכן